Artikel 1. Aanvaarding van de bestellingen en toepassing van onze algemene voorwaarden

Elke bestelling die ons rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgemaakt, ook via onze vertegenwoordigers of agenten, is pas aanvaard nadat wij ze schriftelijk hebben bevestigd via brief of mail of aankoop via de webshop www.dereiger.be .

Tenzij tegenbericht binnen de vijf werkdagen, wordt deze orderbevestiging geacht aanvaard te zijn door de klant. Eventuele kosten bij laattijdige annulatie, wijziging van een order, laattijdige aanlevering of non-conformiteiten van grondstoffen of verpakkingen van de klant, zullen aan de klant worden doorgerekend.

Al onze diensten gebeuren onder toepassing van onderhavige algemene voorwaarden welke altijd primeren op deze van de koper opdrachtgever.

Artikel 2. Prijs

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en grondstoffen.

Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt De Reiger – GV CommV zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Behalve indien anders werd bedongen, zijn in onze prijzen BTW of andere taksen , transportkosten niet inbegrepen.

Artikel 3. Levering

De aangegeven levertermijnen gelden slechts ter informatie. Vertragingen van leveringen kunnen in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding door de verkoper.

Artikel 4. Beëindiging en ontbinding

Wanneer De Reiger – GV CommV ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, en dergelijke meer, niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. De Reiger – GV CommV behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder vooraf-gaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper opdrachtgever.

Artikel 5. Klachten

Klachten betreffende de geleverde diensten en elk protest dienen te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. De bewijslast van de niet-conformiteit ligt bij de koper.

De verkochte goederen zijn gewaarborgd voor productiefouten gedurende de aangegeven houdbaarheidsperiode. Deze garantie geldt niet voor de gevolgen van verkeerde stockage of oneigenlijk gebruik. Alle vergoedingen of kosten voor directe of indirecte schade of verliezen bij de distributie of gebruik van onze goederen zijn niet gedekt door onze garantievoorwaarden of door onze zakelijke aansprakelijkheid.

Eventuele klachten schorten de eisbaarheid van de openstaande bedragen niet op.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Zolang geleverde goederen niet volledig zijn betaald blijven ze eigendom van De Reiger – GV CommV. Niettemin draagt de koper het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging vanaf het ogenblik van levering.

Artikel 7. Stockage van goederen

Indien De Reiger – GV CommV in het kader van deze overeenkomst goederen (grondstoffen, verpakkingen of afgewerkt product) van de koper opslaat in haar gebouwen, blijft de koper het risico dragen voor verlies, beschadiging of vernietiging van deze goederen door onder meer brand, water, storm, diefstal, etc. De koper zal zelf instaan voor de verzekering van deze goederen.

Artikel 8. Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.

Bij niet betaling van de factuur binnen de acht dagen na de vervaldag is er een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.

Bij laattijdige betaling van de factuur wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van €250.

Intresten en forfaitaire vergoeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Reiger, Meibloemstraat 14, 8511 Aalbeke, België, info@dereiger.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het formulier op DEZE LINK, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Reiger heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Reiger, Meibloemstraat 14, 8511 Aalbeke, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De teruggestuurde goederen mogen niet geopend of beschadigd zijn. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Reiger alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de betaalde leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Reiger alle goederen heeft teruggekregen.

De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn te betalen de de Klant.

De Reiger betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

Artikel 10. Bevoegde rechtbank

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd en is enkel het Belgisch recht toepasselijk.